1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „WOOD MASTER” nustatytos bendrosios internetinio aukciono tvarka ir sąlygos (toliau vadinamos Aukciono Taisyklėmis), Privatumo Politka yra privaloma visiems aukciono dalyviams. Tvirtindamas registracijos formą interneto svetainėje  woodmaster.lt aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Aukciono Taisyklėmis, Privatumo Politika, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukciono Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aukciono organizatorius/ Bendrovė – įmonės pavadinimas UAB „WOOD MASTER”, įmonės kodas 157043965, PVM mokėtojo kodas  LT570439610, buveinės adresas K. Petrausko 26, LT-44156 Kaunas, Lietuva, el. paštas info@woodmaster.lt tel. +370 349 79027, registras, kur kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Aukciono administracija – Aukciono organizatorius ir kiti už Aukciono organizavimą ir pravedimą atsakingi asmenys.

Aukcionas – Turto pirkimo – pardavimo būdas, kai viešas aukcionas organizuojamas ir vykdomas interneto svetainėje  woodmaster.lt (toliau vadinama Svetaine).  

Aukciono objektas/ Turtas/ Daiktas – naudota technika, įranga, kiti daiktai, kuriais nedraudžiama prekiauti Lietuvos Respublikos įstatymais, kurį Aukciono organizatorius teikia įsigyti Aukciono dalyviams. Kiekvienas Aukciono objektas turi numerį, kitaip vadinamą lotą.  

Parduodamas Turtas nėra skirtas asmeninėms (vartojimo) reikmėms, nesusijusiems su verslu, prekyba, amatu ar profesija (LR CK 6.228_1 str. prasme).

Aukciono dalyvis – pilnametis fizinis asmuo arba juridinis asmuo nustatyta tvarka Svetainėje užsiregistravęs dalyvauti Aukcione.

Aukciono dalyvio atstovas – įgaliotas asmuo, atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu bei sudarant ir vykdant Turto pirkimo sandorį, sudarytą Aukciono metu.

Aukciono dalyvio paskyra Svetainėje – asmeninė aukciono dalyvio prieiga internetu Svetainėje, suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti Aukciono objektus internetu, stebėti dominančių Aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuojamam apie pateiktus naujus kainos pasiūlymus. Paskyrą galima naudoti daugeliui aukcionų. Paskyra sukuriama registruojantis Svetainėje ir aktyvuojama Aukciono organizatoriaus.

Dalyvavimas Aukcione –veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Aukciono Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė.

Aukciono laimėtojas/ Pirkėjas – aukciono dalyvis Aukciono metu pasiūlęs už Turtą didžiausią kainą.

Dalyvio numeris –Aukciono dalyvio numeris Svetainės paskyroje, kuris yra rodomas, kai siūloma kaina už tam tikrą Aukciono objektą.

Kainos pasiūlymas – Aukciono dalyvių siūloma pirkimo kainos suma už tam tikrą Aukciono objektą, kurias teikia dėl Aukciono objekto įsigijimo besivaržantys Aukciono dalyviai, įpareigojanti Aukciono dalyvį pirkti Aukciono objektą, jei kitas Aukciono dalyvis Aukciono metu nepasiūlo didesnės kainos. Kainos pasiūlymas yra neatšaukiamas.

Teikiamas kainos pasiūlymas neapima taikytinų mokėjimų, išlaidų, mokesčių (tame tarpe PVM).

Kainos didinimo intervalas –Kainos pasiūlymo už tam tikrą Aukciono objektą intervalas, kuriuo yra didinama kaina už Aukcione siūlomą Turtą.

Pradinė kaina – kaina, kuri skelbiama Aukciono renginyje pradedant tam tikro Turto pardavimą.

Rezervinė/minimali kaina –tam tikra nustatyta Turto suma (aukštesnė už nurodytą pradinę kainą), kurios varžymosi Aukcione nepasiekus, Turtas yra laikomas neparduotu. Ji gali būti konfidenciali ir iš anksto nenurodoma.

Pardavimo kaina (“Plaktuko kaina”) –didžiausia Aukciono metu už Turtą Aukciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota Svetainės serveryje.

1.3. Bendrovė atsakinga už Aukciono organizavimą, rengimą ir vykdymą.

1.4. Bendrovė turi teisę: nepripažinti pasiūlymo kaip tokio; asmenį pašalinti iš Aukcinio; pašalinti lotą iš Aukciono; koreguoti savo klaidas, kurios buvo pastebėtos pateiktoje Aukciono informacijoje, dėl to nesuteikiant jokių papildomų teisių Aukciono dalyvio, Pirkėjo atžvilgiu; atšaukti ar nutraukti Aukcioną bet kuriuo metu, prieš Aukcioną ar Aukciono metu, be papildomų paaiškinimų; pratęsti Aukcioną 24 valandoms, jeigu Svetainei kyla kokių nors techninių nesklandumų.

2. Aukciono skelbimas

2.1. Apie rengiamą Aukcioną dėl tam tikro Turto pardavimo skelbiama Svetainėje iš anksto.

2.2. Skelbime apie Aukcioną Svetainėje nurodoma:

2.2.1. informacija apie parduodamą Turtą:

2.2.1.1. parduodamo Turto pavadinimas;

2.2.1.2. gamintojas, pagaminimo metai (jeigu taikoma);

2.2.1.3. techniniai duomenys (jeigu taikoma);

2.2.1.4. pagrindinės Turto savybės;

2.2.1.5. pradinė Turto pardavimo kaina;

2.2.2. Aukciono pradžios ir pabaigos data ir laikas (valandos, minutės);

2.2.3. parduodamo Turto apžiūros sąlygos (jeigu taikoma);

2.2.4. aukciono mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas;

2.2.5. kiti taikytini mokėjimai, išlaidos, jų dydis, sumokėjimo terminas (jeigu taikoma);

2.2.6. Aukcinio dalyvio garanantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas (jeigu taikoma);

2.2.7. Bendrovės sąskaita(-os),  į kuria turi būti sumokamas aukcinio mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitoma už Turtą, numeris (-iai);

2.2.8. atsiskaitymo už nupirktą Turtą terminas ir tvarka;

2.2.9. nupirkto Turto atsiėmimo laikas;

2.2.10. vieta nupirkto Turto atsiėmimui;

2.2.11. kita svarbi informacija.

2.3. Skelbimas apie Aukcioną laikytinas specialiomis atitinkamo Aukciono sąlygomis, privalomomis atitinkamam Aukciono dalyviui, teikiančiam pasiūlymą.

2.4. Parduodamas Turtas nėra naujas, yra naudotas ir yra parduodamas “tokios būklės koks yra, ten kur yra”. Jokio parduodamo Turto atžvilgiu Bendrovės, pardavėjo nėra suteikiamos/taikomos garantijos, patvirtinimai (išskyrus dėl nuosavybės teisės pagal Aukciono Taisyklių 2.5. p.).

Turtas parduodamas be programinės įrangos. Jeigu programinė įranga vis dar yra Turte, Pirkėjas turi arba ją pašalinti arba informuoti apie jos buvimą gamintoją tikslu įgyti reikalingą licenciją.

Parduodamas Turtas pateikiamas be dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant, sertifikatų, deklaracijų, instrukcijų, vadovų), priedų išskyrus jeigu Aukciono skelbime nurodoma kitaip.

2.5. Parduodamas Turtas nuosavybės teise priklauso pardavėjui ir pardavėjo pavedimu parduodamas Aukcione. Nevyksta jokių procedūrų, kurios reikalautų nuosavybės teisės į parduodamą Turtą ir trukdytų laisvai perduoti Turtą.

2.6. Iki Turto pardavimo Aukcione Turtas išlieka pardavėjo nuosavybe.

2.7. Suinteresuotiems asmenims suteikiama galimybė apžiūrėti (Aukciono skelbime nurodytomis sąlygomis) parduodamą Turtą prieš Aukciono pradžią.

2.8. Asmenys lankosi (įskaitant tikslu apžiūrėti Turtą ar atsiimti įsigytą Turtą) aikštelėje ar pastate kur randasi Turtas savo sąskaita ir rizika. Jeigu taikytini reikalavimai dėl lankymosi asmenims yra pateikti, jų privaloma laikytis.

2.9. Aukciono dalyvis turėtų iki Aukciono pradžios gerai susipažinti su Aukciono objektais, jų būkle, konsultuotis su atitinkamais ekspertais. Tuo atveju, jei Aukciono dalyvis perka Turtą Aukcione ir iki jo įsigijimo neatvyko apžiūrėti Turto ir įvertinti jo būklės, pretenzijos dėl Turto būklės po pardavimo nėra priimamos.

3. Registracija

3.1. Asmuo pageidaujantis dalyvauti Aukcione (kaip Aukciono dalyvis) turi registruotis Svetainėje.

3.2. Registracija turi būti užbaigta ir Aukciono dalyvio paskyra Svetainėje turi būti aktyvuojama prieš pasibaigiant Aukcionui, kuriame asmuo pageidauja dalyvauti.

3.3. Registruotis Svetainėje, dalyvauti ir pirkti Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys visišką teisnumą ir veiksnumą.

Jeigu Aukciono dalyvis registruojasi per atstovą, Bendrovė turi teisę reikalauti pateikti įrodymus dėl atitinkamo asmens teisės atstovavauti Aukciono dalyvį (išduoto įgaliojimo kopija, juridinių asmenų registro išrašo kopija ir/ar kitas dokumentas).

3.4. Asmuo, kuris registruojasi Svetainėje, turi pilnai ir teisingai nurodyti prašomą informaciją registracijos formoje ir patvirtinti savo tapatybę Svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

Asmuo, kuris registruojasi Svetainėje, šiuo patvirtina, kad nėra laikytinas vartotoju (LR CK 6.228_1 str. prasme) bei kad visa jo pateikta informacija yra pilna bei teisinga. Asmuo turi nedelsiant informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų pasikeitimus.

3.5. Vykstant registracijos procesui asmuo pasirenka vartotojo vardą, slaptažodį.

3.6. Aukciono dalyvis įsipareigoja saugoti Aukciono dalyvio asmeninės paskyros Svetainėje informaciją, prisijungimo prie jos duomenis, slaptažodžius nuo trečiųjų asmenų ir turi ja naudotis tik asmeniškai. Už visus kainos pasiūlymus, pateiktus per Aukciono dalyvio asmeninę paskyrą Svetainėje atsako Aukciono dalyvis ir privalo apmokėti už įsigytą Turtą bei kitus taikytinus mokesčius, išlaidas.

3.7. Registracijos formoje pateikta informacija nebus Bendrovės perduota, perleista ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai arba atliekama Turto apžiūra, arba Aukcione įsigijamas Turtas.

3.8. Aukciono dalyvio, Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šiomis Aukciono Taisyklėmis, Privatumo politika, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

3.9. Privatumo Politika bei Aukciono Taisyklės skelbiamos Svetainėje.

4. Aukciono vykdymo tvarka

4.1. Aukcionas vyksta Svetainėje Bendrovės nustatytu laiku, kuris  nurodomas Aukciono skelbime Svetainėje.

Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono Administracija.

Aukcionas vykdomas anglų kalba.

4.2. Vykstant Aukcionui, jo dalyviai Svetainėje turi nurodyti siūlomą kainą už Aukcione parduodamą Turtą.

4.3. Pradinė Turto kaina didinama tokiais intervalais:

1 Eur – 49 Eur: didinimo intervalas yra kas 5 Eur;

50 Eur – 199 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;

200 Eur – 499 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;

500 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur,

1000 Eur – 1999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur;

2000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;

5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;

10000 Eur – 19999 Eur: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;

20000 Eur – 49999 Eur: didinimo intervalas yra kas 1000 Eur;

50000 Eur – 199999 Eur: didinimo intervalas yra kas 2000 Eur;

200000 Eur – 499999 Eur: didinimo intervalas yra kas 5000 Eur;

500000 Eur – 999999 Eur: didinimo intervalas yra kas 10000 Eur;

1000000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 25000 Eur.

4.4. Aukciono dalyviai Turto kainą gali didinti Svetainėje neautomatiniu būdu arba automatiniu būdu.

4.5. Kainą didinant neautomatiniu būdu, Aukciono dalyvis už parduodamą Turtą gali siūlyti ne mažesnę negu pradinę arba didesnę už ją kainą, padidintą ne mažesniu nei Bendrovės nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu. Iki Aukciono pabaigos Aukciono dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti Aukciono dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei Bendrovės nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.

4.6.  Kainą didinant automatiniu būdu (pasinaudojant automatinio siūlymų agento funkcija), Aukciono dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę Turto pardavimo kainą, taip pat didžiausią siūlomą kainą. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma Aukciono dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas Aukciono dalyvis pasiūlo didesnę kainą. Kitam Aukciono dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama Bendrovės nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu, kol kito Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą. Keliant kainą automatiniu būdu, kaina gali būti pakeliama mažesne suma negu nurodytas kainos didinimo intervalas tuo atveju, kai iš maksimalios automatiniu būdu siūlomos kainos atėmus jau pasiūlytą kainą, skirtumas būna mažesnis už nurodytą kainos didinimo intervalą. Kaina automatiškai pakeliama iki Aukciono dalyvio nustatytos maksimalios siūlomos kainos.

4.7.  Jeigu Aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kokią kitas Aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, Aukcione rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą Turtą siūloma kaina.

Šiame punkte nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis Aukciono dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas Aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

4.8.  Aukciono vykdymo metu Svetainėje rodoma didžiausia tuo metu už Aukcione parduodamą Turtą pasiūlyta kaina.

4.9. Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki Aukciono pabaigos ji užfiksuojama Svetainės serveryje. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo.

5. Aukciono pabaiga

5.1. Aukcionas baigiamas Aukciono skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki Aukciono pabaigos yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, Aukcionas pratęsiamas papildomam 2 minučių ir 0 sekundžių terminui, kurio metu Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą Turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą 2 minučių ir 0 sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo Aukcionas pakartotinai pratęsiamas 2 minučių ir 0 sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Aukcionas užbaigiamas, jeigu per 2 minutes ir 0 sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės kainos pasiūlymas.

5.2. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris iki Aukciono pabaigos pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir Turto pardavimo kaina (“Plaktuko kaina”).

5.3. Pasibaigus Aukcionui, Svetainėje paskelbiama kaina, už kurią parduotas Turtas. Per 48 darbo valandas nuo Aukciono pabaigos laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą Aukcioną ir sąskaita, o kitiems (nelaimėjusiems) dalyviams išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie tai, kad Aukciono nelaimėjo.

5.4. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

5.4.1. nė vienas asmuo nepasiūlė Aukcione nustatytos pradinės kainos ir/ar Aukcione taikomos minimalios kainos;

5.4.2. neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.

5.5. Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutartis laikoma sudaryta (pagal šias Aukciono Taisykles ir specialias atitinkamo Aukciono sąlygas), kai Bendrovė laimėtojui išsiunčia elektroninį pranešimą apie laimėtą Aukcioną. 

Nuo šio momento Turto rizika pereina Pirkėjui.

5.6. Pirkėjas privalo laiku atsiimti, išsigabenti įsigytą Turtą savo sąskaita ir rizika, laikantis Aukciono skelbime nurodytų sąlygų.

Pirkėjas yra atsakingas užtikrinant, kad įsigytas Turtas gali būti išvežtas nupirkto Turto atsiėmimo vietos į Pirkėjo valstybę. Jeigu nėra galimybės įsigyto Turto išvežti dėl bet kokių priežasčių, Pirkėjas bet kuriuo atveju vis tiek privalo vykdyti įsipareigojimus tenkančius dėl sudarytos Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutarties.

5.7. Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Bendrovei Turto pardavimo kainą ir kitas taikytinas sumas prieš atsiimant įsigytą Turtą.

5.8. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems Aukciono, dalyvio garantiniai įnašai (jeigu buvo sumokėti) grąžinami per 5 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos.

5.9. Aukcioną laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į Turto pardavimo kainą.

5.10. Bendrovė įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo, jei Bendrovė nutraukia Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutartį dėl nesąžiningo Pirkėjo kaltės.

5.11. Įsigydami Turtą Aukcione Aukciono dalyviai sutinka, kad įsigyto Turto nuotraukos neribotą laiką būtų naudojamos Aukciono statistikoje, Aukciono duomenų bazėse.

6. Atsiskaitymas

6.1. Papildomai prie Turto pardavimo kainos (“Plaktuko kainos”) Pirkėjas privalo kiekvieno loto atžvilgiu mokėti:

6.1.1. aukciono mokestį tokio dydžio kuris nurodytas Aukciono skelbime;

6.1.2. kitus taikytinus mokesčius, išlaidas (už išmontavimą, pakrovimą, siuntimą ir/ar kt.) tokio dydžio kuris nurodytas Aukciono skelbime.

6.2. Turto pardavimo kaina, taikytini mokėjimai, išlaidos Aukciono Taisyklėse, Aukciono skelbime yra pateikiamos be taikytinų mokesčių (tame tarpe PVM), muitų.

Mokesčiai (tame tarpe PVM), muitai bus priskaičiuojami įstatymo numatyta suma.

6.3. Visi mokėjimai (Turto pardavimo kaina, taikytini mokėjimai, išlaidos, mokesčiai) mokami eurais. Mokėjimai vykdomi į nurodytą Bendrovės banko sąskaitą.

6.4. Bendrovė sąskaitas išrašo ir teikia elektroniniu formatu. Sąskaitos siunčiamos Aukciono dalyvio/Pirkėjo elektroninio pašto adresu ir/arba per Aukciono dalyvio paskyrą Svetainėje. Aukciono dalyvis/Pirkėjas šiuo pareiškia, kad sutinka su elektroninių sąskaitų naudojimu bei aukščiau nurodytu sąskaitų siuntimo būdu.

6.5. Aukciono dalyvis/Pirkėjas, laiku neatlikęs mokėjimo, privalo mokėti Bendrovei 0,2 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.6. Jeigu Pirkėjas nustatyta tvarka ir terminais Turto pardavimo kainos ir/ar kitų taikytinų sumų nesumoka ar neįvykdo kitų pareigų, Bendrovė turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises (įskaitant, bet neapsiribojant,  vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutartį, informavus prieš 1 darbo dieną nesąžiningą Pirkėją). Be to, Bendrovė turi papildomą teisę paskelbti, kad rengia naują Aukcioną tam Turtui parduoti, per protingą terminą pranešęs Pirkėjui.

Šiuo atveju nesąžiningas Pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame Aukcione. Nesąžiningas Pirkėjas tokiais atvejais privalo atlyginti Bendrovei naujo Aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame Aukcione Turtas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas Pirkėjas, taip pat atlyginti kitas dėl to patirtas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant sandėliavimo išlaidas) ir nuostolius.

6.7. Tretiesiems asmenims po Aukciono pareiškus Pirkėjui pagrįstas pretenzijas ryšium su nuosavybės teisės į Turtą išlaikymu, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutarties, grąžinti aptariamą Turtą. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama sumokėta kaina bei atlyginami tiesioginiai nuostoliai, jeigu Pirkėjas apie trečiųjų asmenų pretenzijas dėl Turto nežinojo ir negalėjo žinoti.

7. Kitos nuostatos

7.1.  Aukciono Taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Ginčai, kylantys dėl Bendrovės organizuojamo ir vykdomo Aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduoto Turto perleidimo ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą, nurodytą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos materialine ir procesine teise.

7.3. Visi Bendrovei, Aukciono dalyviui, Pirkėjui perduodami pranešimai turi būti siunčiami per Aukciono dalyvio paskyrą Svetainėje  ar registruotu laišku, ar elektroniniu paštu, ar įteikiami asmeniškai. Tarpusavio susirašinėjimo kalba – anglų kalba.

Aukciono dalyvis (bei Aukciono dalyvio atstovas) atsakingai pareiškia ir garantuoja, kad jam priimtinas dokumentų sudarymas/informacijos pateikimas anglų kalba, Aukciono dalyvis (bei Aukciono dalyvio atstovas) supranta dokumentus, sudarytus/informaciją pateiktą šia kalba.

7.4. Aukciono dalyvis/Pirkėjas negali perleisti savo teisių ar pareigų, įgytų dalyvaujant Aukcione trečiajai šaliai, prieš tai negavęs iš Bendrovės raštiško sutikimo.

7.5. Aukciono dalyvis, Pirkėjas įsipareigoja komercinę, techninę ir kitą informaciją, gautą iš Bendrovės laikyti konfidencialia bent 5 (penkis) metus nuo jos gavimo išskyrus tokią informaciją, kuri visuotinai žinoma (Aukciono dalyviui, Pirkėjui nebūnant atsakingam už tai) ir nenaudoti tokios informacijos jokiu tikslu išskyrus Turto pirkimo–pardavimo Aukciono būdu sutarties vykdymą bei nepadaryti jos prieinamos tretiesiems asmenims.

7.6. Šios Aukciono Taisyklės yra surašytos lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimams tarp Aukciono Taisyklių tekstų lietuvių ir anglų kalba, pirmenybė taikoma tekstui anglų kalba.

7.7. Šios Aukciono Taisyklės yra patvirtintos Bendrovės ir galioja nuo 2022 m. sausio 01 d.