1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų tvarkymo pricipus ir taisykles, naudojantis interneto svetaine woodmaster.lt

1.2. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip vardas ir pavardė, elektroniniu paštu, interneto identifikatoriumi (IP adresu) bei kitais duomenimis ir požymiais.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (tame tarpe Aukciono dalyvis), kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

Aukciono organizatorius/ Bendrovė/ Duomenų valdytojas – įmonės pavadinimas UAB „WOOD MASTER”, įmonės kodas 157043965, PVM mokėtojo kodas  LT570439610, buveinės adresas K. Petrausko 26, LT-44156 Kaunas, Lietuva, el. paštas info@woodmaster.lt tel. +370 349 79027,  VĮ Registrų centro Kauno filialas, kur kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Aukcionas – turto pirkimo – pardavimo būdas, kai viešas aukcionas organizuojamas ir vykdomas interneto svetainėje  woodmaster.lt (toliau vadinama Svetaine).  

Aukciono dalyvis – pilnametis fizinis asmuo arba juridinis asmuo nustatyta tvarka Svetainėje užsiregistravęs dalyvauti Aukcione.

Aukciono dalyvio paskyra Svetainėje – asmeninė aukciono dalyvio prieiga internetu Svetainėje, suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti Aukciono objektus internetu, stebėti dominančių Aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuojamam apie pateiktus naujus kainos pasiūlymus. Paskyrą galima naudoti daugeliui aukcionų. Paskyra sukuriama registruojantis Svetainėje ir aktyvuojama Aukciono organizatoriaus.

1.3. Duomenų subjekto asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Bendrosiomis internetinio aukciono tvarka ir sąlygomis (toliau – Aukciono Taisyklės), Privatumo politika, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

1.4. Privatumo Politika bei Aukciono Taisyklės skelbiamos Svetainėje.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis, Asmens duomenų gavėjai

2.1. Duomenų valdytojas renka ir tvarko šiuos Duomenų subjektų Asmens duomenis:

2.1.1. pagrindinę informaciją Duomenų subjektui registruojantis Svetainėje – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bendrovę, kuriai atstovaujama (bendrovės pavadinimas, kodas, adresas, pareigos), kitus Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis;

2.1.2. duomenis, kurie susiję su registracija Svetainėje – informaciją apie sutikimą kai registruojamasi Svetainėje ir pateikiami Asmens duomenis; informaciją apie sutikimą arba nesutikimą gauti naujienlaiškį/pasiūlymus (kas laikytina sutikimu arba nesutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taikytinų teisės aktų prasme) bei susijusius įrašus;

2.1.3. duomenis apie naudojimąsi Svetaine – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan.;

2.1.4. duomenis, kurie susiję su naudojimusi Svetainėje siūlomomis paslaugomis (tame tarpe turto įsigijimu) –  vardą, pavardę, asmens kodą, Aukciono dalyvio numerį, (pristatymo) adresą, el. pašto adresą, telefono numerį,  bendrovę, kuriai atstovaujama (bendrovės pavadinimas, kodas, adresas, pareigos), banko sąskaitos numerį, pirkimų įstoriją, mokėjimo informaciją, kitus Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis.

2.2. Duomenų valdytojas renka ir tvarko Asmens duomenis šios Privatumo politikos 1.3. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir šiais tikslais:

2.2.1. sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis – Duomenų subjektas arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas);

2.2.2. įvykdyti Duomenų valdytojo atžvilgiu taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;

2.2.3. dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), įskaitant Aukciono dalyvio paskyra Svetainėje aptarnavimą,esant skundams, prašymams, ginčams, pretenzijoms, reikalavimams Duomenų valdytojo atžvilgiu bei siekiant apginti Duomenų valdytojo pažeistas teises bei teisėtus interesus, Duomenų valdytojo veiklos analizės tikslu ir pan.

2.2.4. Duomenų subjektų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) – kai registruojamasi Svetainėje ir pateikiami Asmens duomenys; kai, tiesioginės rinkodaros tikslais, sutinkama su naujienlaiškio/pasiūlymų gavimu, slapukų naudojimu; ir kt. Duomenų subjekto sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys Asmens duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti Asmens duomenis duomenų subjektas gali atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir kontaktiniais adresais.

2.3. Duomenų subjekto Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nėra teisės aktais numatytas reikalavimas. Tačiau nurodytų Asmens duomenų pateikimas gali būti reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint Duomenų subjektui užsiregistruoti Svetainėje ar sudaryti sutartį. Todėl nepateikus nurodytų Duomenų subjekto asmens duomenų būtų neįmanoma duomenų subjektui užsiregistruoti Svetainėje ir ja naudotis, sudaryti sutarties.

2.4. Duomenų valdytojas Asmens duomenis saugo:

2.4.1. sutarties sudarymui ir įgyvendinimui pateiktus Asmens duomenis Duomenų valdytojas saugo visą sutarties įvykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo momento;

2.4.2. Duomenų subjekto pateikti sutikimai bus saugomi visą laikotarpį, kol galios sutikimai;

2.4.3. duomenis apie naudojimąsi Svetaine – ne ilgiau nei 2 metus;

2.4.4. kiti duomenys Duomenų valdytojo saugomi ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu saugojimo laikotarpiu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiat teisėtų Duomenų valdytojo interesų arba tiek, kiek yra reikalinga tikslams, kuriems tvarkyti tokie asmens duomenys buvo surinkti.

2.5. Jeigu būtų vykdomas Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes – tai atliekama laikantis BDAR reikalavimų.

2.6. Atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, Asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios institucijoms ar viešiąsias užduotiis atliekantiems subjektams (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai), taip pat sutartis žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:

2.6.1. sutarties vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams, įskaitant turto gabenimo, mokėjimo paslaugų, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo užtikrinimą;

2.6.2. rinkodaros, marketingo paslaugas teikiantiems subjektams;

2.6.3. Bendrovės informacines sistemas aptarnaujantiems subjektams, Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo paslaugas teikiantiems subjektams;

2.6.4. Bendrovei konsultavimo, audito, buhalterinės apskaitos  paslaugas teikiantiems subjektams;

2.6.5. „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų duomenų.

2.7. Duomenų valdytojas taip pat pateikia Asmens duomenis tiems subjektams, kurių atžvilgiu pateikti Asmens duomenis Duomenų subjektas išreiškė sutikimą.

2.8. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams Duomenų valdytojas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

3. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės

3.1. Remiantis šiomis nuostatomis, kiekvienas Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas, turi teisę:

3.1.1. reikalauti susipažinti su savo Asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, Asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais Duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;

3.1.2. reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

3.1.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“), arba apriboti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai Duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

3.1.4. tuo atveju, jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso, Duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius Asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

3.1.5. bet kada atšaukti savo duotą sutikimą;

3.1.6. reikalauti pateikti jam (perkelti) jo Asmens duomenis, jeigu Asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

3.1.7. pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Lietuvos Respublikoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas L.Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. 8 5 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).

3.2. Duomenų subjekto teisės (išskyrus aptartas 3.1.7. punkte) įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Bendrovei, išsiunčiant laišką paštu ar el.  aukščiau nurodytu adresu, tinkamai identifikavus savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis.

4. Naujienlaiškio (pasiūlymų) sąlygos

4.1. Jei Svetainėje Duomenų subjektas sutiko gauti Bendrovės naujienlaiškį/pasiūlymus el. paštu –  Duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas bus naudojamas naujienlaiškiui/pasiūlymams siųsti. 

4.2. Naujienlaiškis/pasiūlymai siunčiami nuo Bendrovės.

5. Slapukai

5.1. Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie Duomenų subjekto sutikimu įrašomi į įrenginį (pvz. kompiuterį, mobiliųjį telefoną), kai Duomenų subjektas naršo Svetainėje, ir renkantys informaciją apie Duomenų subjekto naršymą.

5.2. Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Duomenų subjekto įrenginį ir vėliau naudojami atskirti nuo kitų įrenginių, jie užtikrina patogesnį Svetainės naudojimą, leidžia tobulinti Svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

5.3. Norėdami, kad slapukų pagalba Asmens duomenys nebūtų tvarkomi, galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

5.4. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti naudojimąsi Svetainėje prieinamomis paslaugomis.

Daugiau informacijos https://allaboutcookies.org 5.5. Siekiant užtikrinti galimybę patogiau ir efektyviau naudotis Svetaine, Svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sukūrimo momentas – įėjimo į puslapį metu. 1 day
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sukūrimo momentas – įėjimo į puslapį metu.2 years
_gat_gtag_UA_212776397_1Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).1 minute
wp-wpml_current_languageSlapuko pagalba, išsaugomas svetainės kalbos pasirinkimas.Session
_lscache_vary2 days
_ga_NQY04HDZBS2 years

6. Kitos nuostatos

6.1.  Privatumo Politikai aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Ši Privatumo Politika sudaryta vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

6.3. Ginčai, susiję su Privatumo Politika, jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą, nurodytą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metarialine ir procesine teise.

6.4. Ši Privatumo Politika yra surašyta lietuvių ir anglų kalbomis.Esant neatitikimams tarp Privatumo Politikos tekstų lietuvių ir anglų kalba, pirmenybė taikoma tekstui anglų kalba.

6.5. Ši Privatumo Politika yra patvirtinta Bendrovės ir galioja nuo 2022 m. sausio mėn. 01 d.

6.6. Privatumo Politika reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Aktuali Privatumo Politikos redakcija skelbiama Svetainėje.